K-Seafood

Theo loại sản phẩm

Theo loại chứng nhận

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Tên công ty Danh sách sản phẩm bán Giấy chứng nhận đang có Chi tiết về công ty
YANGJI ENTERPRISE CO., LTD.
SUPER FROZEN TUNA FOR RAW FISH , TUNA LOIN(YELLOWFIN TUNA/BIGEYE TUNA) , OILFISH(ESCOLAR)PRODUCTS HACCP