K-Seafood

Theo loại sản phẩm

Theo loại chứng nhận

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

Tên công ty Danh sách sản phẩm bán Giấy chứng nhận đang có Chi tiết về công ty
HAESONG MARINE FISHING ASSOCIATION CO., LTD.
FROZEN BABY CLAM , VACUUM STEAMED BABY CLAM , BABY CLAM MEAT ISO