แนะนำ K-Seafood

จำแนกตามรายการสินค้า

จำแนกตามมาตรฐานรับรอง

※ 좌우로 스크롤하여 확인하세요.

ชื่อบริษัท สินค้า* เอกสารรับรอง รายละเอียดบริษัท
BYUL FOOD (STAR FOOD)
SEASOUND LAVER(CUT-TYPE FAMLY SIZE LAVER) , DRIED SEAWEED , SEASONED LAVER(SMALL SIZE LAVER) ISO
HACCP
HALAL